مجلسیان شوخ طبع

زمانیکه جان و مال مردم و آرای آنها ارزش پشیزی نداشته باشد صد البته که “نمایندگان ” مردم هم راجع به بد نام ترین و رسوا ترین قتلگاه و شکنجه گاه و مکان تجاوز جنسی به همان مردم که ” نماینده ” آنها میباشند  لودگی میکنند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!