آیا اینها تنها یک شایعه هستند و یا واقعا حقیقت هم دارند؟

شایعه ها یا حقیقت ها و مردم ما بی تفاوت یا منفی باف؟

ایکاش یک روز این خصلت دیکتاتوری هم در میان مردم ما و مردم دنیا از بین میرفت و اجازه میدادیم که دیگران هم سخن بگویند و درد دلشان را بنویسند و ایکاش اینقدر ما منصف بودیم که به گفته های دیگران و به نوشته های دیگران بدون تعصب و پیش داوری قضاوت میکردیم. و ایکاش که بی تفاوتی و ستمگری برای همیشه میرفت که میرفت.

شاید شما هم این شایعه ها را خوانده اید که یک تریلی از ایران بیرون میرفت که بار آن هیجده نیم میلیارد دلار نقد و شمس های طلا بود حتی عکس آنرا هم که توسط ماموری ترکیه بازداشت شده بود گرفته بودند و نام یک شخص را هم که ایرانی بود ذکر میکردند. آیا هیچ از خود پرسیده اید که این پول چگونه بدست آمده بود و بکجا میرفت؟

باز در بی بی سی نوشته بود که حدود ده میلیارد دلار در بانک ها انگلستان مسدود شده است که این پولها متعلق به آقا زاده ای بنام خامنه ای میباشد. باز هم متاسفانه این شایعه ها تکذیب نشد. و باز آیا شما به آمار خودکشی جوانان ایرانی در خارج هیچ دقت کرده اید؟ آیا در مرگ اسرار آمیز دخت شاه هیچ از خود پرسیده اید چرا که یک دختر جوان ایرانی آنهم در مقام دختر شاه بایست از بین برود؟

آیا آمار چند میلیونی متعادان ایرانی را مورد توجه قرار داده اید و یا با بی تفاوتی از روی آن عبور کرده اید؟ آیا متوجه تبلیغات سالهای 56 و 57 در ایران بوده اید که چطور به لجن مال کردن شاه و اطرافیان او میپرداختند و از امام یک فرشته تمام عیار میساختند. آیا ما واقعا بت پرست هستیم؟ یادتان هست که چه نسبت هایی به شاه و حکومت او میدادند و چه تعریف های مجللی از امام میکردند. آیا همه کارهایی که شاه کرد و یا در زمان او انجام شد بد بودند؟ آیا او هیچ صفت خوبی نداشت و هیچ کار خوبی نکرد؟ اگر او با عراق سر مسله کردها یک جنگ تمام عیار میکرد و میلیونها کشته برجا میگذاشت و ایران را ویران میکرد آیا خوب کاری کرده بود؟

آیا آواره شدن میلیونها ایرانی و کشته یا شهید شدن میلیونها جوان ایرانی هم یک شایعه است؟ آیا هیچ فکر کرده اید که اگر شاه و خمینی با هم مشورت میکردند و هر دو برای آسایش مردم قدم بر میداشتند و به خرابی ایران فکر میکردند بهتر نبود؟ آیا تمامیت خواهی این و یا آن باعث مرگ میلیونها جوان ایرانی نشد و میلیارد ها دلار هم خسارات وارد نشد ؟ فایده این جنگ بی حاصل چه بود؟ جز مرگ و خرابی برای ایرانیان و عراقی ها و سرازیر شدن پول نفت به جیب دلالان و سازندگان مواد منفجره و مواد مخدر؟

شما خوب میدانید که در اثر تبلیغات میشود از مویی کوهی ساخت و شما دیدید که از همان صدام یک دیکتاتور مقتدر ساختند که مردم کشورش نمی توانستند او را از جای خود پایین بکشند. این بود که با بردن نیروی نظامی و دخالت مستقیم او را پایین کشیدند. آیا اگر خمینی و شاه برای جلوگیری از کشت و کشتار ها با هم می نشستند و مشورت میکردند و برای خاطر ایران و ایرانیان خدمت میکردند و با نوعی همکاری و همیاری به نفع ملت با هم کنار میآمدند بهتر نبود. کشت و کشتار ها انجام نمیشد و مردم در فضای بهتری زندگی میکردند. بالاخره هم شاه مردمانی پشت سر خود داشت و هم خمینی. منتهی وقتی شاه رفت هوا دارانش دلیلی برای مقاومت نداشتند.

دکتر صدیقی و دکتر بختیار هر دو میخواستند ایران را از خرابی و ویرانی نجات دهند. آیا واقعا حکومت دکتر بختیار یک حکومت ملی و دمکرات نبود؟ که باعث از بین رفتن این حکومت ملی شد؟ آیا همان کسانیکه حکومت ملی دکتر مصدق را از بین بردند حکومت دکتر بختیار را هم ساقط کردند؟

میگویند رضا شاه در سفری به ترکیه در هتلی اقامت کرد. دید چند خانم زیبا به او نزدیک میشوند پرسید چه میخواهید گفتند برای اجرای امرا شاهنشاه آمده ایم گفت من یک سرباز هستم برای اجرای امر من سرباز بفرستند. یا خانمی میگفت که یک سروان وظیفه دستور زندانی کردن برادر همسر رضا شاه را میدهد و وقتی او را در جریان میگذارند میگوید خوب کاری است اگر من هم اشتباهی کردم مرا هم باز داشت کنید.

آیا نخوانده اید که آقای مصباح یزدی فرموده اند تجاوز جنسی به زندانیان در اسلام مجاز بلکه واجب است و ثواب دارد؟

آیا آماری که نشان میدهد بسیاری از دختران ایرانی در آمریکا با شرایطی دشوار مواجه هستند و ازدواجهایی بسیار نا مناسب کرده اند.

آیا هیچ فکر کرده اید که جوانان ایران احتیاج به کار و کوشش و تحصیلات خوب دارند تا بتوانند ایران خوبی در آینده بسازند. آیا نوشتن سرگذشت های واقعی ایرانیان برای تجربه دیگران کاری است که بایست به آن مهر بد بینی زد؟ آیا کشتار سی هزار بهایی و تعداد زیادی بابی هم دروغ است؟ آیا حمله به صوفیان و دراویش هم دروغ است؟ آیا اعدام بیش از دویست بهایی کاری شایسته بوده است؟

آیا کشتن فروهر ها و سایر نویسندگان ایرانی کاری خوب و اصیل بوده است؟ آیا اعدام امیران شاه و شاهین های تیز پرواز ایرانی خوب بوده است؟

خمینی با داشتن 99 % مردم که حاضر بودند هر کاری برایش انجام بدهند هیچ احتیاجی نداشت که یک در صد مخالف و یا بی طرف ها را قلع و قم کند و آیا بنظر شما اینطور نیست؟ اگر کسی نود نه درصد مردم را طرفدار خود داشته باشد یک در صد مخالف و بیطرف هیچ خطری نخواهند داشت.

متاسفانه این دیکتاتوری که در وجود خیلی از ما هست باعث این همه درد سر شده است. ما که نمیتوانیم حتی با در دست داشتن قدرت کامل مخالف های خود را تحمل کنیم. واقعا که از ماست که برماست. مرگهای اسرار آمیز سید احمد و دیگران برای چه بوده است؟ آیا آنان از داشتن دکتر و دوا محروم بوده اند ویا پول بیمه درمانی نداشته اند؟

آیا نتیجه این کشت و کشتار ها به نفع مردم ایران بوده است؟ آیا برای این چند روز زیست بایست دست خود را آلوده به دزدی و فساد و جنایت و خیانت بکنیم. آیا در یک محیط آرام و دوست داشتنی و پراز محبت زندگی کردن بهتر نیست؟

ما با داشتن سعدی حافظ و مولوی بایست راه آنان را ادامه دهیم نه راه حریصان و طمع کاران و دزدان و بیخبران را. ما حتی نمیتوانیم یک همکار خود را هم تحمل کنیم. و میخواهیم هرچه هست مال ما باشد. و خود را عقل کل میدانیم و دیگران را هیچ و براحتی در باره آنان قضاوت میکنیم. و آنان را محکوم مینماییم.

متاسفانه سیستم دنیا میخواهد که مردم بی تفاوت و یا ظالم باشد تا بتواند از راه تفرقه بینداز و حکومت کن راه را برای خود هموار سازد. بیایید همه ما انسان باشیم بهم احترام بگذاریم و همه ثروت و همه چیز را برای خودمان نخواهیم از تمامیت خواهی و فرد گرایی پرهیز کنیم و با مساوات و عدالت زندگی کنیم.

گفته سعدی را همیشه در گوش داشته باشیم بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند.

درخت دوستی برنشان که ثمر پر بها دارد نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران روا مدار. آی برادر بر جنازه دشمن چو بگذری شادی مکن که بر تو هم این ماجری رود.

آنکس که دایم هوس سوختن ما میکرد ایکاش میآمد و از دور تماشا میکرد. آیا ما همه واقعا یک دیکتاتور مثل ناصرالدین شاه هستیم؟ آیا او با داشتن هشتاد زن میتوانست حتی فکر هم بکند. میرزا رضای کرمانی گفته بود که ما نمیتوانیم حتی یک زن داشته باشیم و او هشتاد زن زیبا دارد. شاید هم همین کینه و بغض بود که گلوله بر وی زد. بیاییم از تاریخ عبرت بگیریم و بد نکنیم و دیکتاتور نباشیم. به دیگران هم گوش کنیم و نه اینکه فکر کنیم ما خودمان همه دان هستیم و عقل کل در اختیار ماست. مردم دیگر را مثل خودمان دوست داشته باشیم و فرزندان دیگر را فرزندان خود بدانیم. عشق درمان همه دردهاست عشق کامل و بدون خود خواهی. ای بیخبران بیایید بیایید محبوب در اینجاست کجایید کجایید. این مردم که برای خود بهشت و جهنم میآفریند نبایست زندگی دیگران را بخیال وارد شدن به بهشت جهنم کنند. امیدوارم همه ما بتوانیم با هم همکاری و همیاری داشته باشیم و از تجربه های هم استفاده کنیم و نه اینکه برای افکار هم برروی هم شمشسر های آخته بکشیم و برای محو هم حتی برای یک کار اجتماعی بدون مزد هم با هم نسازیم و نابودی طرف را آرزو کنیم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!