سپاه پاسداران با رهبران مخالفان چه می خواهد بکند؟

حسین باستانی : واضح است که فعلاً سپاه پاسداران پای اصلی شدت عمل است و می خواهد که هم با مردم معترض در خیابان ها و هم با فعالان اصلاح طلب و هم با رهبران اصلاح طلبان یک تسویه حساب نهایی صورت بپذیرد.طبیعی است وقتی که تندترین اظهار نظرها در این زمبنه از سوی فرمانده سپاه پاسداران صورت می گیرد، معلوم می شود که در چه سطوحی این موضوع مورد پشتیبانی قرار گرفته است. مهمتر از ان هم می بینیم که از سوی عالیترین مفامات نظام هم هیچ اعتراضی صورت نمی گیرد. به طور قطع، اگر آیت الله خامنه ای کوچکترین اعتراضی یا تذکری از خود نشان نمی دهد، طبیعی است که نتیجه بگیریم که رفتار سپاه فقط منحصر به سپاه نیست، بلکه از طرف رأس نظام جمهوری اسلامی ایران حداقل دارد تحمل می شود. البته، نگرانی هایی هم در داخل نظام هست مبنی بر اینکه تبعات این رفتار چه می تواند باشد. آقای خامنه ای با قلع و قمع شدن رهبران اصلاح طلب در این سطوح مشکلی ندارد، اما… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!