رهبری در حال لذت عرفانی

جلسات شعر خوانی شاعران در حضور خامنه ای را می توان یکی از بارزترين نمونه هاي سقوط کشورمان در زمينه ادبیات و فرهنگ نام نهاد

What kind of poesie Khamenei like ?
by khandaniha

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!