سبزها به “قانون اساسی نوين” بيانديشند! نظام رفتنی است!

 

الان مهم اين است که اين نظام کودتاچی اثبات کرده، بخش های زيادی از قانون اساسی جمهوری اسلامی، در تضاد با خواسته های برحق ملت است و اين جای کتمان ندارد. دولتمرد شدن يک ولی فقيه(!) جز “فساد دينی و بيداد دولتی” موجود، نتيجه ای به بار نمی آورد. بنابراين اهالی جنبش سبز، به برپاسازی يک “نظام قانونی نوين” اميد بسته اند که از تناقض ها و اشتباهات و ظلم های “تمام اين سی سال اخير” تهی

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!