تولد جنبش سبز هم در واقع ادامه همان انقلاب های مشروطه و از قضا «سفید» بوده

بزرگترین دستاورد انقلاب سفید به وجود آوردن یک طبقه متوسط وسیع و تحصیلکرده و نو اندیش بود در حالیکه «انقلاب اسلامی» در دشمنی با فرهنگ این طبقه ارتجاع مذهبی و خرده بورژوازی روستایی را به جان آن انداخته است. نبرد عقیدتی جامعه امروز ایران نیز از خواسته های فرهنگی اقتصادی این دو طبقه نشات می گیرد. تولد جنبش سبز هم در واقع ادامه همان انقلاب های مشروطه و از قضا «سفید» برای محو فرهنگ نبش قبر شده ارباب و رعیتی از جامعه ایران است، فرهنگی که در تفکر استبدادی ولایت فقیه خلاصه می شود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!