مرتضی کاظمیان: روز قدس متفاوتی در راه است

آقای کروبی در نامه سرگشاده خود از اشتهای اشباع نشده نظامیان در عرصه سیاست و اقتصاد و دست‌اندازی آنان به حوزه‌های درمانی و بهداشتی گفته‌ است. شما شواهد این حضور را در چه می‌بینید؟

مرتضی کاظمیان:  انتخابات دوره دهم موجی شد تا حضور نظامیان، نیروهای امنیتی و شبه‌نظامی محسوس‌تر شود. طبقه جدیدی در چند سال اخیر در ایران شکل گرفته که  صحنه‌‌های نظامی، شبه‌نظامی، ایدئولوژیک، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را در دست دارد. انتخابات دهم، بسامد و مجال مناسبی برای تثبیت آنها در ساخت قدرت بود.  این طبقه جدید اینک در حال تعمیم  حوزه‌های اقتدار خود است و همانگونه که آقای کروبی اشاره کرده، از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها می‌خواهند که اطلاعات یا گواهی در باره تعدی و آسیب مردم را به کسی ندهند.

گفتید حضور کاملا محسوسی دارند، اما در عین حال به نظر می‌رسد تلاش می‌کنند  با …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!