اين همه وحشت از روز قدس چرا!؟

علی خامنه ای در خطبه های نماز جمعه امروز يکبار ديگر به زبان تهديد و تحقير با مخالفان سخن گفت. او که به مناسبت شهادت علی ابن ابيطالب وی را سرمشق خود و ايادی خود معرفی کرد، بار ديگر بر صلابت و قاطعيت حکومت خود تاکيد نمود.
من اسلام شناس نيستم و از صفات و سجايای علی ابن ابيطالب که خامنه ای خود را پيرو او می داند چيزی نمی دانم. آيا واقعا او نيز مثل خامنه ای بوده است؟
آيا او نيز برای حفظ قدرت به دزدان جان و ناموس مردم ميدان می داده و حق طلبان را به شکنجه گران و قاتلان حواله می داده است؟
آيا او نيز اراذل و اوباش را مسلح می کرده و به آنان فرمان می داده است تا به هر شکلی که خواستند به زنان و مردانی که دست دادخواهی دراز می کرده اند، تجاوز کنند؟
آيا علی نيز به آن دسته از صاحب منصبان حکومت که به اين گونه فجايع اعتراض می کردند، به همان شيوه هايی که امروز خامنه ای با اصلاح طلبان زندانی رفتار می کند، برخورد می کرده اس… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!