حذف سه صفر از پول ایران قطعی شد

محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ایران در گفتگو با ایسنا گفت: “در ستاد ويژه‌اي كه با هدف بررسي حذف سه صفر از واحد پول ملي تشكيل شده بود در مورد اين كار به نتيجه قطعي رسيده‌ايم”. در عین حال وی افزود: “اين مساله به نظر ما مفيد است، اما بايد در مورد زمان اجراي آن بيشتر فكر كرد”.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!