جایزۀ “شیر نقره ای” به “زنان بدون مردان”

شصت و ششمین جشنواره سینمای ونیز جایزۀ “شیر نقره ای” را به فیلم “زنان بدون مردان” نخستین ساختۀ خانم شیرین نشاط اهدا کرد.

 شیرین نشاط با اظهار این مطلب که فیلم اش را برای همۀ ایرانیان ساخته است از حکومت تهران خواست تا “حقوق اساسی مردم ایران و دموکراسی را محترم شمارد”.

 فیلم “زنان بدون مردان” صریحاً به “خاطرۀ کسانی اهدا شده که در مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران از انقلاب مشروطه تا جنبش سبز کنونی جان خود را از دست داده اند.” “زنان بدون مردان” که بر اساس رُمان معروف خانم شهرنوش پارسی پور با همین عنوان ساخته شده روایت رهایی چهار شخصیت زن ایرانی در دورۀ پرالتهاب نخستین سال های ١٣٣٠، به ویژه پس از سرنگونی حکومت محمد مصدق در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ است.

 پس از نمایش این فیلم، شیرین نشاط به خبرنگاران گفته بود که “تصاویر این دوره شبیه دوره… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!