بن بست

مرگ هنگامیست

که بخواهی بیافرینی، اما دنیایی نیست

بخواهی عشق بورزی، اما قلبی نیست

بخواهی بنوشی، اما جامی‌ نیست

بخواهی زمزمه کنی‌، اما هوایی نیست

مرگ جایی‌ است

که من هستم

تو هستی‌

ما هستیم

اما صدای آشنایی‌ نیست

 

آوا کوه بر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!