حیرت

 

 

دیدی که او چگو‌نه زما ‘ بی خبربرید
آنکه به گوش_ما ‘ سخن_عشق می دمید

ما گلشنی زعشق’ گشودیم سوی او
گویی که هیچ غنچه گلی را از آن نچید

درحیرتیم ازاو ‘ و سکوت_مداوم اش
آ یا صد ای نا له ی ما را ‘ دمی شنید

وان قطره‌های اشک که ازگو‌نه ‌هاچکید
یاحالت_خراب وپریشان_ما’ به دید

گو‌ینداگرکه کوه ‘ به کوهی نمی رسد
اما ‘ زآدم ست که آدم توان رسید

دانیم که روزگار بگردد به کام_ما
رنگ_شفق زبرهه ی خوش می دهد نوید

دکتر منوچهر سعادت نوری

Montreal 2008

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

xxx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!