دهها هزار طرفدار موسوی در خیابان های تهران

دهها هزار تظاهرکنندۀ معترض در خیابان های تهران در دفاع از میرحسین موسوی شعار می دهند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش کرده است که میان پلیس ضد شورش و تظاهرکنندگان طرفدار میرحسین موسوی در خیابان های تهران درگیری روی داده است.

همین منابع به خبرگزاری فرانسه گفته اند که پلیس ضدشورش دهها نفر را تاکنون دستگیر کرده و به شدت تظاهرکنندگان معترض را سرکوب می کند.

یک شاهد دیگر به خبرگزاری فرانسه گفته است که تظاهرکنندگانی که جامه های سبز بر تن داشتند در میدان هفت تیر تهران از جمله شعار میدادند : ” یاحسین، میرحسین”، “نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!