مستمسک قدس

فرمان ایت الله خمینی در ۱۳۵۸ برای برگذاری مراسم روز قدس زماني بود که اکثر مردم ایران هنوز نسبت به خمینی و رژیم او توهم داشتند. بزودی روز قدس, مانند بسیاری از شعارهای عوام فریبانه, افشا گردید. در واقع رژیم با نقاب دفاع از مردم ” مسلمان و تحت اشغال صهیونیسم” کوشید ذهنیت مردم را از ماهیت ارتجاعی وضد انسانی خود منحرف کند.
قدس را بر پا كردند تا خيل حزب الله داخلی و خارجی را منسجم كنند و بعد اماده سرکوب های خونین دهه اول انقلاب شوند. تابستان خونين سال ٦٠ و اعدامهاي چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ به دستور خمینی و ترورهای خارج کشور به کمک حزب الله جهانی گویای این واقعیت بود که جمهوری اسلامی خود با خوئی اشغالگرانه به مراتب وحشی تر از ” اشغلگران صهیو نیستی” به جنگ ملت ایران امده است.
عمر سی ساله ای رژیم یکی از شوم ترین دوران تاریخ ایران است. رژیم وحشی و متجاوز( متجاوزبه هر معنای کلمه) خود بزرگترین دشمن ازادی و حمیت انسانیست.
این رژیم با خصلت تجاوز و اشغالگری جائی برای اصلاح پذیری بجا نگذاشته است. اما برخی از موئسسان این نظام, با وجود سوابق سیاه خود, اصلاح پذیری این رژیم را موعضه میکنند و انرا مستمسکی کرده اند تا عمر این رژیم را بدین گونه افزایش دهند.
تمام جناح های رژیم میدانند که مردم ایران در شرایط ازاد و با نظارت یک نهاد بین مللی خواستار یک رژیم سکولار و دمکراتیک خواهند بود. با چنین اگاهی, جناح ” اصلاح طلب” رژیم از پتانسیل مردم خشمگین سو استفاده میکنند تا در چار چوب نظام و ولایت فقیه کل رژیم را از خطر سقوط نجات دهد.
اینان در تلاشند مردم سرنگوني طلب را به سیاهی لشكر حامي نظام جمهوري اسلامي تبديل كننند. افرادی مانند موسوی, هاشمي و كروبي ازازادی, سکولاریسم و دومکراسی بیشتر هراس دارند تا دستگیری و یا زندانی شدن خودشان بدست جناح دیگر رژیم.
جناح خامنه ای و احمدی نژاد خواستار ادامه خشونتند چون راه دیگری برای حیات انگلی خود نمیبنندد. در حالیکه جناح موسوم به اصلاح طلبان ميخواهند قدرت سیاسی را در خیابان معامله کنند.
هدف انان ازیک سو کنترل رادیکالیسم مردم و از سوی دیگر سو استفاده از همین خشم مردم برای مطامع شخصیست. خنثی کردن این پتا نسیل سرنگون طلب و حفظ تمامیت رژیم پر نکبت جمهوری اسلامی خواست مشترک هر دو جناح است و این دهن کجی است به مردمی که خواستار سقوط کل نظام جهل و جنایت اسلامی هستند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!