خشم رسانه های دولت از موج سبز

وقایع روز قدس که برای اولین بار در تاریخ نامگذاری آخرین جمعه ماه رمضان به این نام، با حضور صدها هزار تن از مردم سبز پوش ایرانی همراه بود، واکنش های متفاوتی را در سطح بین المللی و همچنین داخل کشور به دنبال داشته است. از یک سو اظهارات محمود احمدی نژاد که بار دیگر کشتار یهودیان را افسانه و دروغ خواند، کشورهای غربی و حتی روسیه را به واکنش واداشت و از سوی دیگر حضور گسترده مردمی که با نمادهای سبز و برای اعتراض به کشتارها و بازداشت ها و تقلب صورت گرفته در انتخابات و اعلام حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خیابان ها آمده بودند، با استقبال رسانه های داخلی و بین المللی مواجه شد. رسانه های حامی دولت احمدی نژاد نیز سعی کردند این حضور گسترده مردم را به نفع جمهوری اسلامی، مصادره به مطلوب کنند و با گزارش وارونه وقایع روز قدس و نادیده گرفتن اعتراضات گسترده مردم، وانمود کنند که مردم برای حمایت از احمدی نژاد و در مخالفت ب… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!