دعوت به شرکت در کمپین مبارزه با “جنایت علیه بشریت”

سرکوب های مداوم زمامداران جمهوری اسلامی،چنان آشکار شده است که حتی علی خامنه ای- متهم اصلی این پرونده – نیز به اعمال شکنجه و جنایت در حمله به کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک اعتراف کرده است. نیروهای نظامی و شبه نظامی رژیم مردم را به خاک و خون کشیدند، اما به جای محاکمه ی جنایت کاران، فرزندان دلیر ایران زمین را بازداشت کرده و در سلول های انفرادی شکنجه و مورد تجاوز قرار دادند. اگر فقط به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بنگریم، باز هم با “جنایت جمهوری اسلامی علیه بشریت” مواجه خواهیم بود. تمامی رهبران جنبش سبز، خواهان محاکمه ی جنایت کاران شده اند. این درخواست آن چنان فراگیر شده است که حتی برنامه ریز و سازمان دهنده ی اصلی جنایت علیه بشریت نیز در سخنان علنی وعده داده است که قاطعانه با آنان برخورد شود. اما به گمان ما امید بستن به بیدادگاه های رژیم برای اجرای عدالت، آرزویی متحقق ناشدنی است. به همین دلیل کمپین مبارزه … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!