فیلم ‘در باره الی’ نماینده سینمای ایران در اسکار

هیئت معرفی فیلم برگزیده ایرانی به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی که جایزه اش به اسکار مشهور است، فیلم “در باره الی” را به عنوان نماینده ایران در اسکار معرفی کرد.

این هیئت از میان چهار فیلم پیشنهادی، فیلم “در باره الی” را به عنوان نماینده سینمای ایران برای شرکت در بخش بهترین فیلم زبان خارجی در مراسم جوایز اسکار معرفی کرد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!