معاملات پنهانی میان ایران و فرانسه‏

انیس نقاش فعال لبنانی مامور ایران که قبلاً بجرم قتل نافرجام شاپور ‏بختیار ده سال در فرانسه زندانی بود و بعد مشمول عفو رئیس ‏جمهوری وقت قرار گرفت و به ایران بازگشت، اینک به خبرنگار فیگارو ‏توضیح داده است که مقامات ایران و فرانسه تصمیم گرفته اند که در ‏باره کلوتیلد ریس سکوت اختیار کنند و مسئله آزادی او را بطور غیر ‏علنی مورد بررسی قرار دهند.‏

فیگاروی امروز تمام صفحه دوم خود را به افشای مذاکرات پنهان میان ‏ایران و فرانسه بر سر دو زندانی اختصاص داده است. یکی از این ‏زندانی ها خانم کلوتیلد ریس، دخترجوان فرانسوی است که در ‏جریان حوادث پس ازانتخابات در ایران دستگیر شد و سراز ‏مراسم”اعترافات ” در تلویزیون در آورد. او سپس با قرار وثیقه آزاد و به ‏سفارت فرانسه در تهران منتقل شد. نفر دومی که اینک شایعه آزادی ‏و فرستادنش به ایران ، درازای خروج کلوتیلد ریس از ایران مطرح ‏شده است علی وکیلی راد نام دارد. او… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!