از فاشيسم تا ساديسم، نگاهی به کهريزک بازتوليد نوين جمهوری سالو

بدن های مطيع و رام سنگ بنای جوامع فاشيستی

آنچه در هر دو نمونه بالا مشترک است، تجاوز است و تحقير مکرر تن.
شکستن حريم حرمت بدن جوانانی که اغلب از نظر سنی زير 25 سال هستند. اما
مسئله شايان توجه آن است که چرا برای تنبيه و مجازات از تجاوز استفاده می
شود و کارکرد تجاوز و تحقير تن به عنوان نوعی ابزار تنبيهی چيست؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!