استودیو110 اوین تقدیم میکند

بجز طراحان پیشتاز در صحنه پردازی، استودیوی جدید مجتمع چند منظورۀ اوین امکانات زیادی از جمله زیر نویسی متن مصاحبه را هم دارد.

سعید حجاریان از اولین دعوت شدگان است و نه تنها راجع به سه پایۀ سنتی و ماکس وبر پسند مشروعیت رهبری توضیح میدهد، رهبری در حکومت پر برکت را دارای پایه مشروعیت چهارمی هم میداند که وبر از آن حرفی نزده است. “رهبری در ایران ادامۀ ولایت پیامبر است.”

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!