توجيه قتل ندا با قتل مروه الشربينی توسط احمدی نژاد:,ابتکار, يا بی شرمی

روشنگری. احمدی نژاد در مصاحبه با سی بی اس در پاسخ يک سوال در رابطه با
تناقض رژيمی که قتل ندا را در پرونده خود دارد اما در مورد قتل مروه
الشربينی مدعی شده است، عکس شربينی را جلوی دوربين برد تا دستهای خونی خود
ورژيم متبوعش را پشت آن پنهان کند. در عرف بين المللی و اخلاق و فرهنگ هر
ملتی اين عمل يک رسوايی شرم آور و يک وقاحت مضاعف به شمار می آيد.گويی
سکوت يا کم توجهی رسانه های بين المللی به يک جنايت به رژيم اسلامی حق
ميدهد عليه ملت ايران بدترين جنايت ها را صورت دهد. اما خبرگزاری فارس که
به سپاه پاسداران نزديک است اين عمل قبيح احمدی نژاد را , ابتکار, خواند و
جای تعجب ندارد. مگر نه اينکه احمدی نژاد رئيس جمهور همين پاسداران است.
عکس دورويی شرم آور احمدی نژاد هنگام ارتکاب جرم را در لينک زير ببينيد:

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8807011730

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!