رو شدن دست قاتلان و کودتاگران: پشت پرده جريان شهادت ساختگی سعيده‌پورآقايی چه گذشت؟

نوروز

برنامه دروغ‌پرداز بيست و سی رسانه ملی و غيرملی در ادامه افشای
جنايات کودتاگران، پس از ناکامی در پروژه ناکام ترانه موسوی که سرانجام به
رو شدن دست قاتلان اين دختر جوان انجاميد، اين بار به سراغ يکی ديگر از
قربانيان حوادث پس از انتخابات رفت که اين بار به جای قرباني، حيثيت و شرف
و آبروی خانوادگي‌ اش را نشانه رفته بود و از آنان به عنوان ابزاری برای
جنگ روانی و تبليغاتی و هجمه به احزاب و رسانه‌های اصلاح طلب استفاده کرده
بود. سعيده پورآقايي، دختر نوجوانی که خبر شهادتش چندی پيش توسط رسانه‌های
اصلاح‌طلب و سايت نوروز منتشر شد، به کثيف‌ترين وجه ممکن به تله‌ای برای
رسانه‌های اصلاح‌طلب بدل گرديد و با طراحی سناريويی مشمئزکننده از سوی
کودتاچيان، اين دختر جوان و مادرش قربانی يک بازی سياسی کثيف شدند که در
آن هدف به دام انداختن و ضايع ساختن رسانه های اصلاح‌طلب و ساقط کردن آنان
از ا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!