شيرين عبادی:غرب به جای حقوق بشر به امنيت خود فکر می کند

راديو فرانسه : شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و وکيل دادگستری امروز
غربی ها را به نديده گرفتن وضيعت حقوق بشردر ايران برای پيش برد مذاکرات
در خصوص پرونده اتمي، متهم کرد.

در گفتگوئی با روزنامه انگليسی تايمز، خانم عبادی توضيح داد که
حضورسفيرانگلستان درمراسم تنفيذ محمود احمدی نژاد رئيس جهموری ايران، در
ماه اوت گذشته ، دليل اين برداشت وی است. شيرين عبادی با ابراز تاسف
افزوده است که به عقيده وی غرب به جای حقوق بشر، بيشتربه امنيت خود فکر می
کند.

به گفته برنده جايزه صلح نوبل، کشورهای فاقد دموکراسي، “از بمب اتم”
خطرناک تر هستند و”صلح جهانی را به خطر می اندازند”. شيرين عبادی انتظار
داشته است که در پی نا آرامی های پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران،
در ماه ژوئن گذشته و اختناقی که در اين کشور اعمال شد، جامعه بين المللی
مجازاتهائی راعليه رژيم تهران به اجرا گذارد. شيرين عبادی اع…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!