سعادتمند

منم آن مست غزلخوان که چو دل می بندم

ز جهانی به تماشای رخی خرسندم.

نه ز بیماری این دل نفسی دلگیرم

بل، چو دیوانه به قانون شفا می خندم.

نه به دستور یکی مرغ سخندان شده ام

نه به فرمان دگر لب ز سخن می بندم.

تا به همسایگیِ حبل وریدی بوزم

خبرم هیچ نباشد ز کس و پیوندم.

زان شکر کز قلم یار کرامم دادند

صد دل شیفته از جان گرامی کندم.

جان بیفشان و دم از سود و زیان هیچ مزن

نادی عشق نگوید چه سخاوتمندم.

از همان لحظه که در دام بلا شد چهری

ماه و خورشید گواهند سعادتمندم.

وزیدن : دویدن ؛ واژۀ کرمانجی، کردی

چهارم مهرماه 1388

اتاوا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!