« شعر زندگی ام کجاست؟ »

گفتم حق من کجاست،

آزادی ام را گرفتی!

گفتم آزادی ام کجاست،

تو رأی مرا گرفتی!

گفتم رأی من کجاست،

صدایم را گرفتی!

گفتم – با نعره بلند سکوتم –

صدایم کجاست؟

تو جانم را گرفتی!

❊❊❊

تو جان من و فرزندانم را گرفتی،

تو جان خواهران و برادرانم را گرفتی،

تو جان عاشقان ایران زمین را گرفتی،

تو جان فرزندان کورش و کمبوجیه را گرفتی،

تو جان شیفته گان رستم دستان را گرفتی،

تو جان پیروان دادگر انوشیروان را گرفتی،

تو چون ضحاک، خون پاک فرزندان ایران را گرفتی.

تو غافل از قدرت جانبازان ایران زمینی،

تو تاریخ ستمکاران دنیا را ندانی.

❊❊❊

ز هر خون قطره یی، هزاران بابک ها بروید،

ز هر آه و فغانی، هزاران کاوه ها بر پا بخیزد،

ز هر جور و ستم فریادی بر آید،

که ارکان ظلم تو را بر هم بریزد.

❊❊❊

ز هر جور و ستم فریادی بر آید،

که ارکان ظلم تو را بر هم بریزد.

❊❊❊

ز هر خون قطره یی، هزاران بابک ها بروید،

ز هر آه و فغانی، هزاران کاوه ها بر پا بخیزد.

❊❊❊❊❊❊❊❊❊

شعر از: فریاد (IranBrave)

YouTube Video Channel: http://www.youtube.com/user/IranBrave

Iranian.com Blog: http://iranian.com/main/member/iranbrave

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!