طاعون

چه کردید با این خاک
ای دیوان
کان چنان برخاسته بود
تا با نور بیامیزد؟

چه کردید ای دیوان
کامروز عزیزانِ منزل
به میلیون و به بیش
جان بر کف به خیابانند
تا پاک کنند روستا را
از حضور شومتان
کامروز عزیزان به میلیون
آواره­اند به چار گوشه‌ی فلک
خون به­دل
چشم دوخته به “منزل”؟

تلفظِ نامتان
حتی
قناری‌ها را از خواندن باز می‌دارد

گور بر کنید ازین خاک
ای دیوان
کاین چنین بر پاست
تا با نور بیامیزد

۱۳۸۸ – ۱۳۸۰
مارس ۲۰۰۱ – ژوئیه ۲۰۰۹

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!