مشروح سخن ريني مموتي با ذكر جزئيات و حوادث مربوطه

اللهم عجل (هشت تا كفش قايم پرت ميشود ولي مموتي چون تجربه اش را دارد بخوبي جا خالي ميدهد) لوليك (يك نفر مي دود جلو نيم كيلو تف ميكند با دخالت نيروهاي امنيتي خارج ميشود) الفرج . ميخواهم خطاب به ملتهاي جهان (بيست نفر با خنده سالن را ترك ميكنند) نصيحت كنم (هشتاد نفر هو ميكشند) كه اختناق حاكم در غرب (دويست نفر از خنده غش ميكنند) و حقوق بشر (يكنفر ديگر مي دود جلو يك شيشكي قايم ميكشد فرار ميكند) كه جمهوري اسلامي (برق ميرود) بعنوان آزادترين كشور جهان (سقف ميريزد) كه احترام به حقوق شهروندي (سي نفر عكس ندا را مي آورند بالا) و امنيت شهروندان (چهل نفر عكس سهراب را مي آورند بالا) و حقوق اقليتهاي قومي و مذهبي (دويست تا عكس زندانيهاي بهائي مي آيد بالا) بدون وابستگي و كاملاً مستقل (پرچم روسيه و چين مي آيد بالا) ميباشيم . (هيچ اتفاقي نمي افتد)
ما (هاله براي لحظه اي مشاهده ميشود) با تمسك به ابزار مقدس اسلام (يك بطري خطا ميرود ميخورد تو سر بغل دستي) و آموزه هاي ديني (سي تا عكس كتك خوردن مردم با چماق مي آيد بالا) در كمال رأفت اسلامي (عكس يك خانم درحاليكه نصف گيسش دست مامور است مي آيد بالا) با انتخاب آزادانه ملت ايران (سالن براي ده دقيقه از خنده منفجر ميشود) و آزادي احزاب و گروهها (يكنفر به بغل دستي اش ميگويد آخرين اعترافات همين ديشب پخش شد ها) و تكيه به دانش بومي (عكس كردان و كامران دانشجو و بقيه مي آيد بالا) و افتخار ملي (دو ميليون نفر بيرون ميگويند : نميخوايم نميخوايم) و توزيع عدالت (يك گوني سيب زميني توزيع ميشود) با اتكا به محرومان (چندتا عكس محصولي مي آيد بالا) و حمايت مردمي (پنج ميليون نفر كه بيرون دارند راهپيمائي ميكنند پنج ميليون تا هم كه جمعه خجالت دادند) ميباشيم (هاله دوباره چند لحظه مشاهده ميشود) و اسرائيل (در اينجا همه از سالن ميروند بيرون فقط عبدلله واد ميماند و اين يارو عمر جيجه) به شما ميگوئيم (عكاسها و فيلمبردارها هم ميروند بيرون) كه (بان گي مون هم ميرود بيرون ) و (متكي و مشائي دست ميزنند) ……….
و به اين ترتيب توطئه دزديدن احمدي نژاد در نيويورك شكست ميخورد و يك پيروزي بزرگ ديگر در آلبوم زرين افتخارات نظام ثبت ميشود . رهبري پيام تبريك ميفرستد و بسيج دانشجوئي با تجمع در فرودگاه خواستار اخراج سفير انگليس ميشود . ساعت ده شب هم مراسم آتش بازي بالاي برج ميلاد بطور زنده و مستقيم از تمام كانالهاي تلويزيون پخش زنده ميشود و همان شب سه هزار نفر ديگر دستگير ميشوند
Source وبلاگ آقای علیرضا رضاییه

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!