گرارش خوانندگان؛ صدای انفجار مهیب در چالوس

یکی از خوانندگان: در ساعت 2245 در شهر چالوس صدای انفجار یک بمب مردم رو برآشفت. دقایقی پیش صدای انفجار از قسمت مرکزی شهر چالوس اطرلف مصلی به گوش رسید و شهر را در تاریکی فرو برد. هنوز خبری از تخریب اموال و جراحات وجود ندارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!