مصاحبه با پروفسورحمید دباشی استاد دانشگاه کلمبیا- امریکا

نهضت سبز را چگونه ارزیابی می کنید؟

دباشی: این نهضت فرخنده پشتیبانی از آن نهصت ( حقوق مدنی) هست به همین دلیل امروزکه .سومین روزاعتصا ب هست عده ای ازکانادا، از استرالیا و اروپا و امریکا در اینجا جمع شده اند . می خواهیم با خرد جمعی همه حرف بزنیم. هیچ کدام خود را متکلم وحده ندانیم . اجازه حرف زدن به مخالفمان را بدهیم . ا زفرد گرائی پرهیز کنیم. به یک خرد جمعی اعتماد داشته باشیم.آزادی زندانیان سیاسی در ایران درخواستهای ماهست . در وحله دوم پشتیباتی از نهضت سبزبچه های ایران هست . من همیشه گفته ام آقای موسوی به نهضت سبز تعلق دارد ولی نهضت سبز به آقای موسوی تعلق ندارد. نهضت سبز تازه جوانه زده است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!