اعتراض خودجوش در دانشگاه شریف

خبر آمدن وزیر علوم به دانشگاه شریف حدود ساعت ده صبح به دانشجویان
رسید.  نزدیک به ۲۰۰ نفر از  دانشجویان بی‌درنگ به سمت در ورودی شتافته و
شعارهایی در مخالفت با دولت دهم سردادند.  کمی بعد معلوم شد که قرار وزیر
علوم، در کتابخانه مرکزی است. دانشجویان معترض که شمارشان رو به افزایش
می‌رفت،  این بار در برابر کتابخانه مرکزی تجمع کردند.  حوالی ساعت ۱۱،
تعداد آنها به یک‌هزار نفر می‌رسید.  آنها شعار می‌دادند:  “تجاوز، جنایت
دیگر اثر ندارد”، “مرگ بر دیکتاتور”، “دولت کودتا، استعفا استعفا”، “کروبی
زنده باد، موسوی پاینده باد”، “برادر شهیدم رایت را پس می‌گیرم”.  از
ابتکارهای دانشجویان شریف، طرح شعار تازه‌‌ای در تجمع امروز بود: “دروغگوی
عمروعاص، شصت وسه درصد اینجاست!”

یک شاهد عینی به دویچه‌وله گفت که شکل‌گیری این تجمع موجب انصراف وزیر
علوم از حضور در دان…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!