چگونه پیشنهاد سبزهای ایرانی نیویورک به احمدی نژاد سر از آلمان درآورد؟

شاید ایرانیان مقیم آلمان از پیشنهاد هواداران جنبش سبز در نیویورک به احمدی نژاد به هنگام سفر وی به این شهر بی خبر باشند و نشنیده باشند که آنها برای خلاصی مردم ایران از دست رئیس دولت بعد از نهم گفته بودند که اگر او در او نیویورک بماند هم اقامت برایش میگیرند، هم استاد دانشگاهش میکنند تا احیاناً تاریخ اروپا و هولوکاست را درس بدهد، هم سعی میکنند که مقامات دانشگاه مربوطه را متقاعد کنند که در امتحان انگلیسی برای پذیرشش به عنوان استاد سخت نگیرند و با ارفاغ به او، هر نمرهای که آورد آن را در سه ضرب کنند، همچنان که در ایران هم رایش را در سه ضرب کردند و هم …

آری، ایرانیان مقیم آلمان شاید این پیشنهاد گزنده و سراسر طعنه آمیز را نشینده باشند، ولی بخشی از مردم روزنامه خوان آلمان از آن باخبر شده اند. کسی هم که در این زمینه اطلاع رسانی کرده، خانم مارسیا پلی

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!