توفان سبز

اولین جمعه مهرماه با سیاستی ازاین دست آغاز می شود. مجلس خبرگان ستایش نامه ای در باره رهبری منتشر می کند و سپس به دست بوس “آقا” می رود تا باردیگر جنبش مردم ایران نام ” بلوا” بگیرد. این همان روزی است که تومار سبز بر بالای یکی از معروفترین پل های جهان به اهتزاز در می آید. هزاران ایرانی از 190 کشور جهان براین سبز بی دریغ به فریادنوشته اند:

– احمدی نژاد رئیس جمهور ما نیست…

و در بیانیه خود اعلام کرده اند “بمب اتمی” نمی خواهند، آرزومند “آزادی ودموکراسی” هستند.

خبرگانی که بیشترشان دو سال از خدا کوچکترند به سایه سر نیزه ها پناه می برند وبقول مهدی کروبی که نامه شجاعانه دیگری منتشر می کند “سرشان را زیر برف” پنهان می سازند؛ معلوم نیست که می دانند یا نه که قرار است فریب اتمی وارد مرحله تازه ای شود.

رئیس دولت کودتا بزحمت خود را از چنگ صدو پنجاه نفری که برای نجاتش آمده اند…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!