احمدی نژاد : غربی ها در مورد برنامۀ اتمی ایران دروغ می گویند

همزمان با ورود مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، رئیس جمهوری ایران، محمود احمدی نژاد، بار دیگر بر “صداقت” تهران در اعلام تأسیسات اتمی قم تأکید کرد و در عین حال همتای آمریکایی خود باراک اوباما را به خاطر استفاده از این موضوع علیه جمهوری اسلامی مورد سرزنش قرار داد.

محمود احمدی نژاد مجدداً گفت که دولتش هیچ فعالیت مخفی اتمی ندارد، زیرا بسیار جلوتر خبر تأسیسات جدید اتمی خود در قم را تسلیم آژانس بین المللی انرژی اتمی کرده است. او اظهارات رسانه ها و مقامات غربی را در مورد مخفیانه بودن فعالیت های اتمی کشورش را کارزار دروغ پراکنی برای تحمیق افکار عمومی توصیف کرد و خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت که نامبرده مرتکب اشتباهی تاریخی شده، زیرا گفته است که ایران تأسیسات اتمی خود را در قم مخفی نگاه داشته بود.

بیست و پنج سپتامبر گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!