نمیدانم نمیدانی

نمیدانم نمیدانی

چه دردیست بی سامانی

نمیدانم نمیدانی

چه رنجیست بی یاری

نمیدانم نمیدانی

چه جهلیست بی رویائی

نمیدانم نمیدانی

چه با ما کرد این تنهائی

نمیدانم نمیدانی

چرا در سحر گل سرخیز

گریه کرد در دست ساقی

نمیدانم نمیدانی

چرا فکر این درویش یاغی

میرقصد با سایه سیاهی

نمیدانم

نمیدانی

اورنگ
Oct 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!