سر اغاز پایان

رهبر ایران هفته قبل از قدس به تهدید مردم پرداخت. مردم بی توجه به تهدیدات شدید, با شجاعت تمام حضوری گسترده در روز قدس داشتند و با این حرکت رهبر را به عقب نشینی در عید فطر حکومتی مجبور ساختند. رسوایی رییس دولت کودتا در نیویورک و آغاز اعتراضات گسترده در دانشگاه های کشور رهبر را به فکر سازش و معامله با غرب انداخت. بگونه ای که رهبر از تمام مواضعی که در ۴ سال گذشته موجب تحریم ها و خسارات میلیاردی به کشور شده بود کوتاه آمده و تمامی شروط آمریکا را دربست پذیرفت تا عمر حکومت را قدری طولانی تر کند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!