دادستان تهران از قانون فراتر است

در حالیکه بعد از آزادی سعید حجاریان، رسانه های حامی دولت از آزادی قریب الوقوع 20 زندانی سرشناس خبر میدادند، طی روزهای گذشته نه تنها هیچ یک از فعالان سیاسی و مطبوعاتی سرشناس آزاد نشده اند بلکه از آزادی فعالان مطبوعاتی و سیاسی هم که قرار بازداشت آنها به قرار وثیقه تبدیل شده بود، جلوگیری به عمل آمده است. دستور دادستان تهران در مورد عدم آزادی این زندانیان که پس از صدور حکم آزادی آنان از سوی قاضی پرونده صورت گرفته، بدعت جدیدی در سیستم قضایی کشور محسوب می شود. به همین علت بازپرس پرونده در پاسخ به اعتراض خانواده ها گفته است: “رئیس ما دادستان است و ما از او دستور می گیریم!”

  روز در گفتگو با خانواده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی، آخرین وضعیت آنها را بررسی کرده است.

مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی با اشاره به 22 روز بی خبری از این روزنامه نگار سرشناس به “روز” گفت: رسما ما را بازی دادند. گفتند وثیقه…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!