یه روز توی شهر قم – مرکز بمب اتم

یه روز توی شهر قم

مرکز بمب اتم

نزدیکیای حرم

اون حرم محترم

حوالی چمکران

اون پایگاه رهبران

تویه مرکز فساد

یه چند تا بمب افتاد

چندین زن بیچاره

شد کشته و‌ آوره

ملّا که میکرد صیغه

بعد از چندین دقیقه

گفتش بگیرید عزا

مجلس ختم و دعا

چند مفلس تریاکی

با کمال بی‌ باکی

راه افتادن توی شهر

گفتن الله اکبر

این شهیدا ژنده اند

ژنده و پاینده اند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!