احمدی نژاد: دنيا در آستانه انتخاب جديدی است

به گزارش واحد مرکزی خبر، رئيس جمهور پنج شنبه شب در ديدار صميمی جمعی از استادان دانشگاه تهران، صنعتی شريف و علوم پزشکی تهران با تاکيد بر اين که دانشگاه ها بايد با نشاط، بالنده و سرشار از اميد باشند گفت: نبايد در دانشگاه نسبت به توانمندی‌ها و خودباوری‌ها، یأس و نااميدی وجود داشته باشد؛ بايد در دانشگاه اصلاح امور، روحيه خودباوری و توانستن موج بزند و اين هنر اساتيد دانشگاه است که اين روحيه را به دانشجويان تزريق کنند.

رييس‌جمهور وابستگی به درآمدهای نفتی را مشکل اصلی کشور دانست و افزود: نهاد و نيروی پيشرويی که بايد در اين عرصه سنت شکنی کند و برای خروج از اين وضع راهکار ارائه دهد، دانشگاه است.

دکتر احمدی‌نژاد با تاکيد بر ضرورت جهت گيری مناسب در مسير حرکت يک جامعه گفت: اگر جهت‌گيری‌ها و مقصد حرکت معلوم نباشد، همه تلاش می‌کنند اما اين تلاش‌ها به هم‌افزايی و امنيت خاطر منجر … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!