موزه‌ بريتانيا علت امانت ندادن منشور کورش را شرايط ايران خواند

موزه‌ بريتانيا در لندن، عدم انتقال و امانت دادن استوانه کورش به ايران را بدلیل شرايط سياسی داخلی ايران خوانده است.
حميد بقايی، معاون محمود احمدی نژاد، رييس‌ جمهوری اسلامی و رييس سازمان ميراث فرهنگی ایران، اظهارات مسؤولان موزه‌ بريتانيا را بهانه دانسته و از امکان قطع همكاریهای فرهنگی با موزه‌ بريتانيا گفته است.
با این وجود موزه‌ بريتانيا اعلام كرده است بر تعهدش برای امانت دادن منشور كوروش به دولت ايران پايبند و اميدوار است هرچه زودتر شرايط لازم برای انتقال اين اثر تاريخی به ايران فراهم شود.
از استوانه کورش بعنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد میشود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!