جان آقا او با ماست

جان آقا او با ماست

 جان آقا او با ماست

مثل ما او‌ با تقواست

او ما رو تائید کرده

او هم مرید آقاست

ول کن حقوق بشر

نصفش کشکه نصفش ماست

جایزه نوبل هم

برای ما هر دو تا ست

از دموکراسی نگو

این حرف ضد خداست

ما به خدا پاسخ گو

که این بود راه راست

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!