پرتاب گاز اشک‌آور به تجمع مسالمت‌آميز دانشجويان دانشگاه آزاد

بامدادخبر: نيروهای بسيج با پرتاب گاز اشک آور به صحن دانشکده‌ی فنی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، به مقابله با تجمع مسالمت‌آميز بيش از دوهزار نفر از دانشجويان اين دانشگاه پرداخته‌اند.به گزارش بامدادخبر، درحالی که از ظهر امروز بيش از دوهزار نفر از دانشجويان واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد، همچون هفته‌های گذشته، در اعتراض به دولت کودتا و نيز برخوردهای صورت گرفته‌ی اخير با فعالان دانشجويی اين دانشگاه و ساير دانشگاههای کشور، دست به تجمع اعتراضی زده‌اند، حدود صدنفر از نيروهای مجهز بسيجی که از صبح امروز به وسيله دو دستگاه اتوبوس به اين دانشگاه آورده شده بودند، با پرتاب گاز اشک‌آور و حمله به دانشجويان، اين تجمع مسالمت‌آميز را به درگيری کشاندند.

بنا بر همين گزارش، هم‌اکنون يکی از دانشجويان، توسط نيروهای بسيجی دستگير و در دفتر نهاد نمايندگی رهبری در اين دانشگاه، زندانی شده است. دانشجويان … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!