آيت الله منتظری در پيرامون مسائل روز: حفظ نظام يک واجب نفسی نيست

 ‏نکته ای که باز اين روزها زياد گفته می‎شود اين که: حفظ نظام واجب است .‏ ‏حفظ نظام يک واجب نفسی نيست. به اين معنا که اگر برای حفظ نظام‏ ‏اسلامی ، دستورات اسلامی زير پا گذاشته شود نظام حفظ نخواهد شد.‏ ‏حفظ نظام مقدمه است برای حفظ و انجام دستورات اسلامی ; اگر بنا باشد‏ ‏به بهانه حفظ نظام ، اقدامات ضد اسلامی انجام شود، نه نظام خواهد ماند نه‏ ‏اسلام .

‏ ‏مگر شعارهای اوليه انقلاب “استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی” نبود؟!‏ ‏استقلال يعنی زير يوغ خارجی ها نباشيم ، و آزادی يعنی مردم در اظهار‏ ‏عقيده و بيان آزاد باشند، نه اينکه به محض ابراز نظر مخالفی کار به زندان و‏ ‏حبس کشيده شود. و کار به جايی برسد که برخی بگويند ما آزادی ابراز‏ ‏عقيده داريم ولی آزادی پس از آن را نداريم و ما را به زندان اوين می‎برند! و‏ ‏جمهوريت هم يعنی حاکميت بر اساس رأی مردم شکل گيرد، و اسلامی‏ ‏يعنی چون مردم مسلما… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!