دنا: درختان کهن‌سالی که با جریمه زنده نمی‌شوند

با بالاگرفتن بحث در باره‌ی قطع هزاران درخت صد ساله دنا توسط یک شرکت وابسته به سپاه پاسداران، دادستان کشور وارد ماجرا شده است. ماجرای دنا نشانه‌ی دیگری از نابسامانی مدیریتی و بی‌اعتنایی به محیط زیست در ایران تلقی می‌شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!