متکی: احمدی نژاد به کپنهاگ می رود

وزير خارجه کشورمان همچنين از برنامه سفر رئيس جمهور کشورمان به کپنهاگ
خبر داد و گفت: اجلاس مهم تغييرات آب و هوا در سطح سران کشورها قرار است
در کپنهاگ برگزار شود که در حال حاضر برنامه ريزی های لازم برای حضور رئيس
جمهور در دستور کار قرار دارد.

متکی در خصوص ديگر سفرهای رئيس جمهور به کشورهای خارجی گفت: کشورهای
بسياری از آقای احمدی نژاد برای سفر دعوت کرده اند که علاوه بر سفر ذکر
شده رئيس جمهور قرار است در اجلاس فائو که امسال نيز برگزار می شود شرکت
کند که برنامه ريزی های اين سفر در دست بررسی است.

وی همچنين از حضور رئيس جمهور در اجلاس غير متعهدها خبر داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!