A great piece of political wisdom (Persian)

هوشمندی را پرسیدند از چه بر مزار شاهان ایران کوههای نمک فراهم آمده و بر مزار شیخان تلهای علف هرزه روییده؟

فرمود چون مردمان بر مزار شاهان زیاده گریه و افسوس می کنند نمک بنشیند و لکن چون بر مزار شیخان زیاده بول و غایط کنند کود حیوانی نشسته و تولید علف هرزه نماید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!