ایران در کنار سه کشور، “جهنمی برای آزادی مطبوعات”

سالیان دراز کشورهای اروپایی در رابطه با آزادی مطبوعات الگو محسوب می‌شدند، اما امسال بسیاری از آنها در این زمینه پسرفت داشته‌اند. با آنکه ١٣ رده‌ی نخست جدول را کشورهای اروپایی در اختیار دارند، برخی از آنها، از جمله فرانسه (رده‌ی ۴۳)، اسلواکی (رده‌ی ۴۴) و ایتالیا رده‌ی (۴۹) در یک سال گذشته به آزادی مطبوعات کمتر اهمیت داده‌اند.

ژان فرانسوا ژولیارد، دبیر اول سازمان گزارشگران بدون مرز‌ در این باره گفت: «در همه جای جهان باید با قدرت و انتظار یکسان از آزادی مطبوعات دفاع کرد. نگران کننده است که هر سال شاهد سقوط جایگاه دمکراسی‌های غربی و کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا یا اسلواکی در رده بندی باشیم. اروپا باید تلاش کند الگویی برای آزادی‌های سیاسی باشد. اگر خود قابل سرزنش باشیم، چگونه میتوانیم نقض حقوق بشر را در جهان محکوم کنیم؟»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!