شوشتری، سردار اقتصادی شرق کشوربود

سرتیپ پاسدار “نورعلی شوشتری” که در حمله انتحاری یکی از اعضای گروه تروریستی جندالله در شهر سرباز به جلسه تعدادی از فرماندهان سپاه با روسای برخی قبال و طوایف استان سیستان و بلوچستان کشته شد، علاوه بر جانشینی فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران و همچنین در اختیار داشتن فرماندهی قرارگاه سپاه قدس در زاهدان که آخرین سمت‌های نظامی‌ بودند، مانند بسیاری دیگر از فرماندهان ارشد سپاه در بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی عمده‌ای نیز دست داشت،‌ به طوریکه برخی او را یکی از فرماندهان اقتصادی شرق کشور می نامیدند.

مطابق اطلاعاتی که در دست است عمده ترین فعالیت اقتصادی او پایه‌گذاری و مشارکت در مدیریت یک کارتل بزرگ اقتصادی در شرق کشور به نام “شرکت احیای صنایع خراسان” بوده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!