حمله به کروبی محکوم هست و نشاندهنده عدم ازادی و امنیت جانی منتقدان حاکمیت

امروز به کروبی در نمایشگاه مطبوعات توسط مخالفان وی و حامیان دولت و استبداد ولایت فقیه حمله شد . عکسها نشان از مضروب شدن کروبی می دهد و عکسهایی نیز در اسلحه کشیدن و تیر هوائی تیم محافظان کروبی در رجا نیوز سایت حامی  کودتا منتشر شده است

حمله به کروبی نشاندهنده عدم امنیت تمامی منتقدان و مخالفان حاکمیت انحصاری و استبدادی ولایت فقیه هست . زیرا زمانی که کروبی که خود جزئی از رژیم بوده است از گزند ترور در امان نیست یف فرزندان کارگران و کارمندان و بیکاران که هیچ پارتی و آشنائی ندارند معلوم هست .

 استبداد و دیکتاتوری ریشه تمامی این خودکامگی هاست . با مردن و یا تعویض یک فرد چیزی تغییر نخواهد کرد .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!