عشق جوانی

در پاسخ به فراخوان

 

+++

 

چشم تو آینه عشق جوانی

 

دل من درد سکوت عاطفه

 

نیاز تو طراوت  عشق جوانی

 

فکر من خسته از شکاف حافظه

 

راز تو خفته در بسترعشق جوانی

 

حقیقت من فرار کرده از خاطره

 

غزل تو یادی از عشق جوانی

 

دین من رفته به بادی بی ضابطه

 

هستی تو گمشده در عشق جوانی

 

روزی من شده زمان  پیرانه

 

ماجرا  شد این قصه عشق جوانی

 

من و تو ما شده در عمق آینه

 

اورنگ

 Oct 2009

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!