جراح ایرانی قلب بیماران تاجیک را رایگان جراحی کرد

یک جراح قلب از ایران در شهر دوشنبه ۱۲ عمل قلب را بصورت رایگان انجام داده است. یکی از ویژگیهای کار علی اصغر بلوریان، جراحی عروق کورونر بیدون از کار انداختن قلب یا آف پامپ (off pump) است. این پزشک ایرانی انگیزه اصلی انجام عمل رایگان قلب در تاجیکستان را مشترکات زبانی و فرهنگی ایرانیها با تاجیکها خوانده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!